Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een ingewikkeld financieel product. Wanneer u onverhoopt arbeidsongeschikt raakt, moet de verzekering precies doen wat u er van verwacht. Het is dus cruciaal dan u hierin de juiste keuze maakt.

Persoonlijke analyse: volledig gebaseerd op úw situatie

Voordat wij een verzekering aanbieden analyseren we eerst uw persoonlijke situatie. Dat inzicht is in het belang van u, uw gezin en van uw bedrijf. Dit vormt de basis bij de vraag of bepaalde risico’s wel of niet acceptabel zijn.

Onderhandelen: alleen het allerbeste is goed genoeg

Verzekeringsmaatschappijen willen nog wel eens extra bepalingen doorvoeren. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met uw (gewijzigde) gezondheidssituatie. Braas & Partners onderhandelt namens u met de verzekeringsmaatschappij over deze bepalingen. Wij zijn er voor u, niet voor de verzekeringsmaatschappij.

Financiële analyse

Hierbij de onderdelen van onze financiële analyse. Naar aanleiding van deze punten bepalen wij samen met u de beste verzekering.

Eigen risico?

Hoeveel weken kunt u, op basis van uw eigen financiële reserves, zelf het gemis aan inkomen opvangen.

Inkomenskoppeling?

Is het belangrijk dat u met de stijging van uw inkomen uit de onderneming ook de verzekerde som kunt aanpassen. Hoger indien u en uw bedrijf meer afhankelijk worden van dit inkomen. Of juist lager omdat u meer eigen vermogen heeft opgebouwd.

Volledig AOV?

Wilt u bij arbeidsongeschiktheid een vergoeding wanneer u alleen uw huidige activiteiten niet meer kunt uitoefenen. Of alleen in de situatie dat u helemaal niet meer kunt werken, ook niet in een ander beroep.

Lengte AOV periode?

Als er sprake is van arbeidsongeschiktheid is het dan belangrijk dat u een aantal maanden of jaren een uitkering ontvangt of moet deze uitkering plaatsvinden zolang u arbeidsongeschikt bent. Eventueel zelfs tot uw pensioenleeftijd.

Arbeidsongeschiktheid is een reëel risico!

Een risico waarbij het verstandig is om er tijdig over na te denken. Er zijn nauwelijks wettelijke voorzieningen voor ondernemers, directeuren grootaandeelhouders en mensen in vrije beroepen. Iedereen kan arbeidsongeschikt raken. Door een ziekte of een ongeval.

Arbeidsvermogen: óók voor de onderneming cruciaal

Het inkomen van de ondernemer is vaak een belangrijk deel van het gezinsinkomen. Dat inkomen valt weg bij arbeidsongeschiktheid. Maar daarnaast is het arbeidsvermogen van de ondernemer ook cruciaal voor de inkomsten van de onderneming zelf. Arbeidsongeschiktheid van de ondernemer kan zomaar de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen.

Alles over uw gezondheidsverklaring

Een belangrijk onderdeel bij de totstandkoming van een gedegen Arbeidsongeschiktheidsverzekering is uw gezondheidsverklaring. In welke vorm de gezondheidsverklaring ook is opgesteld, het is altijd belangrijk dat u alle vragen naar waarheid beantwoordt. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat de verzekeraar bij ontdekking de verzekering opzegt of bij arbeidsongeschiktheid na controle geen uitkering verstrekt.

Protocol Verzekeringskeuringen

Het Protocol Verzekeringskeuringen is opgesteld door o.a. het Verbond van Verzekeraars. Het Protocol is van toepassing op keuringen bij het sluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Onder keuring wordt verstaan zowel het stellen van vragen over de gezondheidstoestand als het doen van medisch onderzoek. Volgens dit Protocol heeft de verzekeraar de volgende mogelijkheden om het arbeidsongeschiktheidsrisico te beoordelen:

 • Gezondheidsvragenlijst
 • Het vragen van een toelichting aan de aspirant-verzekerde
 • Een aanvullend gericht medisch onderzoek
 • Een bloedonderzoek

Opvragen medische informatie

Volgens het Protocol Verzekeringskeuringen moet de verzekeraar u vooraf informeren over het doel en de inhoud van de keuring, over de procedure en over uw rechten en plichten. Ook de arts die u keurt, zal u vooraf moeten informeren over zijn opdracht en over de aard en inhoud van zijn onderzoek.

Volgens het Protocol Verzekeringskeuringen kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen een keuring. Als uw bezwaar niet naar uw tevredenheid is afgewikkeld, dan kunt u een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Als u bezwaar maakt, dan wordt de keuring opgeschort in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Ook het indienen van een klacht bij dit Klachteninstituut heeft opschortende werking. Dus zolang uw bezwaar of klacht loopt, hoeft u niet mee te werken aan een keuring.

De medisch adviseur

De arbeidsongeschiktheidsverzekeraar laat zich adviseren door een medisch adviseur. Dit is een arts die de verzekeraar adviseert over de medische aspecten van uw aanvraag. Mede aan de hand van het advies van de medisch adviseur beslist de verzekeraar of hij met u een arbeidsongeschiktheidsverzekering wil sluiten.

De medisch adviseur verzamelt medische informatie over uw gezondheidstoestand en houdt hiervan een medisch dossier bij. U heeft recht op inzage en een kopie van uw medisch dossier. Als blijkt dat er fouten in uw medisch dossier staan, dan kunt u verlangen dat deze fouten worden gecorrigeerd. Ook heeft u recht op een kopie van de adviezen die de medisch adviseur over u aan de verzekeringsmaatschappij gegeven heeft.

Aansprakelijkheid

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die kan ontstaan tijdens de uitoefening van uw bedrijf. Een AVB dekt de schade aan personen, schade aan zaken en de schade die daar weer uit voortvloeit. Dat wil zeggen: richt u door uw werkzaamheden schade aan andermans goederen en personen, of ontstaat een andere schade door uw toedoen dan is dat verzekerd. Let op: dit is geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Beroepsaansprakelijkheid

Voor ZZP’ers in adviserende beroepen worden de risico’s op een claim door een opdrachtgever steeds groter. Opdrachtgevers stellen hun adviseurs veelal aansprakelijk voor de gegeven adviezen. Als een advies verkeerd uitpakt, of dat u als ZZP’er een fout maakt in de vorm van een vergissing, nalatigheid of onachtzaamheid bij uw opdrachtgever dan kan de schade al snel oplopen. De hoogte van de premie is dan ook afhankelijk van het beroep dat u uitoefent en de grootte van uw onderneming.

Rechtsbijstand

Als u een zakelijk conflict krijgt dan lopen de kosten van een advocaat heel snel op. Ondernemen is vooruitzien, als een conflict ontstaat kunt u zich niet meer verzekeren, neem geen risico dat u niet kunt overzien en sluit een rechtsbijstandverzekering af als u gaat starten. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, regelt de verzekeraar dat u, indien nodig, juridische hulp krijgt. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in geval van conflicten met opdrachtgevers, leveranciers, de overheid of zakenpartners. Uw privé rechtsbijstandverzekering geldt niet voor ondernemers. Een ZZP Rechtsbijstandverzekering wel…

Financiële planning

Voor zzp-ers bestaat er vaak geen strikte scheiding tussen zakelijke en privé-belangen. Gebeurtenissen in het persoonlijke leven hebben gevolgen voor de bedrijfssituatie en andersom. Als zzp-er bent u bovendien zelf verantwoordelijk voor uw inkomsten. U kunt nauwelijks terugvallen op sociale voorzieningen. Arbeidsongeschiktheid of overlijden van de (zakelijke) partner kunnen enorme gevolgen hebben voor uw bedrijf en daarmee voor uw inkomenspositie. Ten slotte: als u stopt met werken, moet u voldoende reserves hebben opgebouwd om een goed leven te kunnen blijven leiden.

Inkomen op peil houden en uitbouwen

Een financieel plan voor zzp-ers biedt oplossingen om het inkomen op peil te houden. Daarnaast richt het plan zich op groei van uw vermogen. Het gaat om een integraal advies, waarin zakelijk en privé als één geheel gezien worden. Uitgangspunt zijn uw toekomstwensen en de vraag hoe die vanuit de huidige omstandigheden gerealiseerd kunnen worden.

Cruciale punten

Een goede analyse van uw persoonlijke en uw zakelijke situatie is daarbij cruciaal. Er wordt gekeken naar de jaarcijfers en ander inkomsten, maar ook naar opgebouwde pensioenaanspraken, de verzekeringsportefeuille en beleggingsopbrengsten. Natuurlijk komen ook de risico’s en kansen van uw bedrijf uitgebreid aan bod. Wilt u uitgebreid advies neem dan direct contact met ons op.

Alleen het allerbeste is goed genoeg voor uw onderneming. Wilt u dat ook eens ondervinden? Informeer naar de geheel vrijblijvende Second Opinion van Braas & Partners en kijk of uw zaakjes goed geregeld zijn. Een foutje is door ons namelijk snel ontdekt!

1. Advies & Uitvoering

Onze zakelijk adviseurs (MKB specialisten) geven u een overall advies over welke risico’s afgedekt moeten en kunnen worden. Vervolgens regelen wij alles voor u. U hoeft zelf nergens naar om te kijken!

Waar kunt u op rekenen?

U krijgt advies op maat over de best passende oplossingen voor uw bedrijfssituatie. Wij controleren uw situatie op overbodige dekkingen en verzekeringen. Braas & Partners vergelijkt uw situatie inclusief uw huidige verzekeringen met de huidige marktstandaard inzake premie en voorwaarden.

2. Onderhoud en beheer

Regelmatig onderhouden wij periodiek contact contact met u (en derden) en toetsen wij of er zich relevante wijzigingen in uw bedrijfssituatie hebben voorgedaan. Wij informeren en instrueren verzekeraars over ontwikkelingen, nieuwe activiteiten en relevante veranderingen binnen uw bedrijf.

3. Schadebehandeling & Belangenbehartiging

Schade is net iets minder erg als u weet dat u de beste service van Braas & Partners krijgt. Schade? Uw adviseur wordt betrokken bij de schadebehandeling en is uw vaste aanspreekpunt. Uw schade wordt zo tijdig en zorgvuldig behandeld.

Waar kunt u op rekenen bij schade?

 • Optreden als adviseur en vraagbaak bij (dreigende) schades;
 • In behandeling nemen en uitzetten van schades bij de juiste verzekeraars en partijen;
 • Het aansprakelijk stellen van derden en verhalen van schades;
 • Het inschakelen, regisseren en coördineren van externe deskundigen zoals verzekeraars, expertisebureaus, advocaten, huurder, herstellers en betrokkenen;
 • Het controleren van ingenomen standpunten en toetsing aan polisvoorwaarden, wet- en regelgeving, jurisprudentie en gedragscodes;
 • Het bewaken van de voortgang van schadedossiers.
Braas & Partners is onafhankelijk en stelt uw belang dus altijd voorop. Hierbij een greep uit onze verzekeringen:
 • Gebouwen en glas
 • Land- en werkmateriaal
 • Inventaris
 • Geld
 • Wagenpark
 • Bedrijfselektronica
 • Bedrijfsaansprakelijkheid
 • Reconstructiekosten
 • Milieuschade
 • Goederentransport
 • Bedrijfsmiddelen
 • Ongevallen
 • Rechtsbijstand
 • Bedrijfsschade
 • Ongevallen inzittenden

Braas & Partners is ook uw partner als het gaat om verzekeringen voor de agrarische sector. Een groot deel van onze expertise ligt juist in deze bedrijfstak. Wij doen zaken met de belangrijkste agrarische verzekeraars in Nederland zodat wij u altijd een goede oplossing kunnen aanreiken die is afgestemd op uw situatie.

De agrarische markt is volop in beweging: brancheverbreding, veranderende wetgeving, nieuwe trends, dierziekten, duurzame oplossingen, automatisering. Zaken die om hedendaagse oplossingen vragen. Niet alleen van u als ondernemer, maar ook van Braas & Partners als uw tussenpersoon en natuurlijk de verzekeraar.

Wij voelen ons nauw betrokken bij uw maatschappelijke risico’s en agrarische vraagstukken. En met de kennis die wij dagelijks onderweg en op uw bedrijven opdoen, houden wij ons aanbod actueel. Zodat u verzekerd bent van de beste adviezen bij het beperken van uw risico’s en een optimale dekking krijgt op uw agrarische verzekeringsproducten. Wij bieden u graag oplossingen op maat. Binnen een polis op maat. Die u zelf, samen met ons samenstelt.

Huis kopen

Brandverzekering

Geen zorgen meer over schade als gevolg van brand.
Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

De financiële consequenties gedekt als u aansprakelijk wordt gesteld door derden.
Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering

Altijd verzekerd van professioneel juridisch advies.
Bedrijfsschadeverzekering

Bedrijfsschadeverzekering

Bedrijfsschade bij stagnaties vergoed.
Milieuschadeverzekering

Milieuschadeverzekering

Dekking van saneringskosten, zaakschade en zelfs bedrijfsschade die voortvloeit uit milieuschade.
Landbouwwerktuigenverzekering

Landbouwwerktuigenverzekering

Schade aan uw landbouwwerktuigen optimaal verzekerd.
Rundveeverzekering

Rundveeverzekering

Uw rundvee goed beschermd.
Gevolgschade

Gevolgschade Uitval Regelapparatuur (GUR)

de GUR-verzekering dekt de gevolgschade als uw regelapparatuur uitvalt.
Glastuinbouwverzekering

Glastuinbouwverzekering

Uitstekende bescherming tegen schade door storm, hagel en brand.
Technisch

Technische verzekering voor agrarische bedrijven (TVA)

Schade aan uw apparatuur kunt u verzekeren met de Technische verzekering voor agrarische bedrijven.

Kies voor zekerheid en vraag om een Second Opinion. Met een GRATIS polis- en premiecheck bij Braas & Partners valt er vaak veel winst te behalen. Wij vergelijken uw verzekeringen met de huidige marktstandaard en controleren uw huidige dekkingen. Wij stellen vast of er een betere en/of goedkopere oplossing is om uw risico’s af te dekken. Dat kan behoorlijk veel geld schelen!

+

Geen verplichting maar wel duidelijkheid!

U heeft geen enkele verplichting maar het biedt wel een eerste opstap naar een beter of optimaal verzekeringspakket. Wilt u toch méér weten en alles eruit halen wat er in zit? Dan kunt u alsnog kiezen voor optie 2: onze uitgebreide risico-inventarisatie & (online) rapportages.
+

QuickScan huidig pakket | controle en vergelijk

Voldoen uw huidige verzekeringen en dekkingen nog wel aan uw huidige bedrijfsvoering? Braas & Partners controleren of uw verzekeringspakket nog wel in overeenstemming is met de huidige status van uw onderneming. Tegelijk vergelijken wij uw dekkingen met de huidige marktstandaard qua premies en voorwaarden.
+

Aanbevelingen | oplossingen en voorstellen

Met een door Braas & Partners gemaakte QuickScan is het mogelijk u van concrete voorstellen te voorzien om uw verzekeringspakket te optimaliseren. In een vrijblijvend advies leggen wij u onze conclusies voor en stellen vast of er beter passende of goedkopere oplossingen mogelijk zijn. Neem nu vrijblijvend contact met ons op of bel naar: 0229-544333.

Heeft u vragen of wilt u meer weten?
Neem contact met ons op!